Zhengchenglou, Hongkeng Tulou Cluster – Fujian Tulou » Rushenglou is one of the smallest tulou buildings in Yongding

Rushenglou is one of the smallest tulou buildings in Yongding


Questions and Answers: