Guozhuang Garden Hangzhou » The black eaved long coridor runs along the lake and the whitewashed wall

The black eaved long coridor runs along the lake and the whitewashed wall


Questions and Answers: