Jiayuguan Trip, Trip to Jiayuguan » People were taking photos.

People were taking photos of the First Beacon.


Questions and Answers: